Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Wstęp – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Przedmowa – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Artykuł „Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012” opisuje, z perspektywy organizacyjnej, proces testowania tworzonego rozwiązania. To jest dbania o jakość produktów wytwarzanych w ramach prac projektowych. Stanowi on podstawę dla Kierowników Projektów, członków Komitetu Sterującego oraz zespołu testowego, do planowania, dokumentowania i przeprowadzania testów systemu jako całości oraz poszczególnych komponentów wchodzących w jego skład. Artykuł został przygotowany w formie gotowej do użycia procedury.

Dokument koncentruje się na 2 z 3 poziomów testów tj. Factory Acceptance Tests [FAT] oraz User Acceptance Tests [UAT]. Za wykonanie każdego z poziomów testów odpowiedzialne są niezależne od siebie zespoły. Testy integracyjne oraz komponentów nie są przedmiotem tego dokumentu.

Dokument podzielono na następujące rozdziały:

Rozdział 2 – zawiera wstępne informacje dotyczące procesu testowania, w tym wykaz dokumentów powiązanych, opis terminów i skrótów, podział obowiązków;

Rozdział 3 – rozdział zawiera informacje ogólne dotyczące organizacji, ram czasowych, składu osobowego oraz rozłożenie odpowiedzialności zespołu testowego;

Rozdział 4 – rozdział przedstawia zakres przeprowadzonych testów, wymagania dotyczące dokumentacji, schemat komunikacji;

Rozdział 5, 6 – opisuje szczegóły procesu testowania (poziom FAT, UAT), przedmiot i zakres testów, kryteria akceptacji oraz kryteria akceptacji warunkowej, miejsce (w tym środowiska) prowadzenia testów, podział odpowiedzialności oraz przydział zasobów;

Zakres Procedury Testowania – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

W ramach projektu zostaną wykonane trzy-poziomowe testy dla warstwy aplikacji:

 • Testy Komponentów / Integracyjne (między-modułowe)
 • Testy Factory Acceptance Tests [FAT]
 • Testy User Acceptance Tests [UAT]

Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Pierwszy poziom tj. Testy Komponentów oraz Testy Integracyjne są wykonywane bezpośrednio po zaprogramowaniu lub skonfigurowaniu danej funkcjonalności, za ich przeprowadzenie odpowiedzialny jest zespół developerski.

Dokumenty Referencyjne – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

W poniższej tabeli zebrano wszystkie dokumenty mogące stanowić odniesienie dla zespołu testowego oraz kierownika projektów nadzorującego procedurę.

 
 Lp.  Nazwa dokumentu
 1.       Opis procesów biznesowych znajdujący się w systemie WIKI:
 2.       Opis modyfikacji standardu systemy znajdujący się w systemie WIKI:
 3.       Opis architektury wdrażanego systemu znajdujący się w systemie  WIKI:

Lista dokumentów referencyjnych może ulegać zmianie w trakcie trwania procesu wytwarzania rozwiązania.

Ogólny Opis Działania systemu – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Opis funkcjonowania systemu wraz z architekturą logiczną działania systemu opisany został w dokumencie:
Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Zakres wdrożonego rozwiązania został podzielony na moduły / epiki. Poszczególne moduły zdekomponowano na procesy biznesowe których funkcjonowanie uszczegółowiono w opisie kroków procesów biznesowych. W/w strukturę BackLogu przedstawiono  w dokumencie:
….

Wysokopoziomowy Opis Procedury Testowania – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Rozdział zawiera informacje ogólne dotyczące organizacji, ram czasowych, składu osobowego oraz rozłożenie odpowiedzialności zespołu testowego.

Harmonogram Testów – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Testy komponentów / integracyjne

Testy komponentów / integracyjne przeprowadza zespół developerski (konsultant – w ramach kontroli krzyżowej) w trakcie trwania sprintów. Zadania które spełniają kryteria akceptacji zostają uznane za zakończone – status DONE. Zadania które nie zostały odebrane otrzymują stosowny komentarz i wracają do statusu „do wykonania”. Raport z zadań zakończonych znajduje się na stronie:

….

Przy ocenie poprawności wykonania zadania zespół developerski bierze pod uwagę Definition of Done:

….

Factory Acceptance Tests [FAT], User Acceptance Tests [UAT]

Kamienie milowe dotyczące poszczególnych poziomów testów zostały przedstawione poniżej:

 FAT zakończenie  fazy  Paczka 1  Paczka 2  Paczka 3  Paczka 4  Paczka 5
 Data:  XX-XX-XX  XX-XX-XX  XX-XX-XX  XX-XX-XX  XX-XX-XX
 UAT-rozpoczęcie  fazy (xx tygodni)  Paczka 1  Paczka 2  Paczka 3  Paczka 4  Paczka 5

 

Powyższy harmonogram przewiduje xx tygodniowy czas trwania testów UAT. W ramach w/w czasu zespół developerski przeprowadzi niezbędne szkolenie dla użytkowników systemu.

Zakres poszczególnych paczek procesów biznesowych został określony w dokumencie:

…..

Testy Regresji, Ról i Uprawnień

W ramach harmonogramu projektu w ostatnim miesiącu wdrożenia (Testy UAT XX paczka Procesów biznesowych), zaplanowano testy regresji wybranych procesów biznesowych oraz testy ról i uprawnień.

Poziomy Istotności – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Celem wyznaczenia poziomu istotności jest odpowiednie sklasyfikowanie projektu tj. wyznaczenie znaczenia / istotności oprogramowania (jako całości lub poszczególnych modułów) w relacji do biznesowego znaczenia procesów zachodzących w organizacji klienta. Ocenę istotności przeprowadzają główni interesariusze projektu tj. użytkownicy kluczowi a ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Projektu. Użytkownicy Kluczowi oceniając poziom istotności systemu powinni przede wszystkim kierować się konsekwencjami wynikającymi z nieprawidłowego działania systemu dla funkcjonowania całej organizacji. Wybór danego modelu testów wpływa na szybkość przeprowadzenia procedury testowej, jednocześnie podnosząc jakość dostarczonego rozwiązania. Klasyfikacja poziomu istotności projektu może być zaczerpnięta z modelu klasyfikacyjnego Portfolio Projektowego.

Koncepcję poziomów istotności wprowadzono celem określenia minimalnych zadań testowych wykonanych w ramach procedury. Wzrost poziomu istotności systemu bezpośrednio wpływa na zakres prac testowych wymaganych od zespołu testującego. Wysoki poziom istotności powoduje powstawanie większej liczby procesów testowych, większą ilość dokumentacji formalnej a tym samym zwiększa zakres prac do wykonania. Jednocześnie ogranicza ryzyko powstawania błędów na dalszym etapie użytkowania.

W ramach wdrażanego rozwiązania zdefiniowano 1 poziom istotności:

Istotność Wymagana dokumentacja Poziom testów
 Poziom I
 • Master Test Plan
 • Scenariusze Testowe
 • Opis procesów oraz kroków procesów biznesowych
 • Raport Testów FAT / UAT
 • Raport Odchyleń FAT / UAT
 • Komponentów / Integracyjne
 • FAT
 • UAT
 Poziom II
 • Master Test Plan
 • Opis procesów oraz kroków procesów biznesowych
 • Raport Testów FAT / UAT
 • Raport Odchyleń FAT / UAT
 • Komponentów / Integracyjne
 • UAT
 Poziom III
 • Master Test Plan
 • Opis procesów oraz kroków procesów biznesowych
 • Komponentów / Integracyjne

Poziomy Istotności w Odniesieniu do Wdrażanych Modułów Rozwiązania – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

W tabeli poniżej zdefiniowano poziomy istotności w podziale na poszczególne moduły wdrażanego rozwiązania:

Obszar Poziom_I Poziom_II Poziom_III 
Sprawozdawczość
Zarządzanie Majątkiem Trwałym
Rozrachunki z Dostawcami
Rozrachunki z Odbiorcami
Rozrachunki z Pracownikami  ✓
Logistyka  ✓
Budżetowanie
Inwestycje – Projekty  ✓

Zespoły Testujące oraz Zakres Odpowiedzialności – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Poniższa tabela przedstawia zakres obowiązków w podziale na zespoły działające w ramach struktury projektowej:

Poziom testów Zespół Developerski Konsultant Wiodący Właściciel Procesu
Biznesowego
Testy Komponentów
FAT (Factory Acceptance Tests)
UAT (User Acceptance Tests)

Szczegóły Dotyczące Master Test Planu  – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Zakres Przeprowadzanych Testów – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Testy Funkcjonalne

Grupa działań testowych mających na celu weryfikację logiki biznesowej systemu. Testy tej kategorii wykonywane są na podstawie opisu przebiegu Procesu Biznesowego (a w szczególności przebiegu poszczególnych kroków) dla którego kryterium sukcesu opisano zostało w Rezultacie wykonania procesu biznesowego. Spis procesów biznesowych podlegających testom funkcjonalnym zamieszczono:

Testy Migracji Danych

Grupa działań testowych mających na celu weryfikację poprawności migracji danych. Testy tej kategorii polegają na porównaniu danych pomiędzy: danymi zleconymi do z migrowania a efektem finalnym migracji w tworzonym rozwiązaniu. Szczegółowy plan komponentów podlegających migracji zamieszono:

Testy Integracji Systemów

Grupa działań testowych wykonywanych przez zespół developerski celem weryfikacji poprawności współdziałania poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu jak również systemów zewnętrznych. Zakres integracji z systemami zewnętrznymi opisano w dokumencie:

Testy Regresji

Podobnie jak w przypadku Testów Funkcjonalnych jest to grupa działań testowych mająca na celu potwierdzenie prawidłowego działania systemu z perspektywy funkcjonalnej. Spis procesów biznesowych podlegających testom regresji opisano na stronie:

Wyłączenia z Procedury – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Elementy systemu wyłączone z procedury testowej:

 • System Operacyjny wraz z wbudowanymi usługami;
 • Platforma aplikacyjna;
 • Platforma bazy danych;
 • Rozwiązanie standardowe MS Dynamics AX, które nie podlegało żadnym modyfikacjom / parametryzacji;

Wymagania Dotyczące Dokumentacji – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Niniejszy rozdział opisuje pełną listę dokumentów użytych w Master Test Planie dla wszystkich poziomów istotności oraz we wszystkich typach działań testowych przeprowadzonych przez Zespół Projektowy. Minimalny zbiór jest jednoelementowy złożony z Master Test Planu. Na potrzeby projektu ZAPA zbiór ten został poszerzony o dokumenty:

 • Opis procesów oraz kroków procesów biznesowych
 • Raport z testów FAT / UAT;
 • Raport odchyleń FAT / UAT;

Zestaw użytej w procedurze dokumentacji zależy od przyjętego poziomu istotności danego systemu lub modułu.

Opis Procesów oraz Kroków Procesów Biznesowych

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz testów regresji Procesów Biznesowych wskazanych do wykonania w ramach poszczególnych Paczek procesów, wykonywany jest na podstawie:

 1. Opisu biznesowego procesu biznesowego;
 2. Przebiegu Działania Kroku opisanego w ramach Kroku Procesu Biznesowego;
 3. Rezultatu wykonania procesu biznesowego;

Raport z testów FAT / UAT

Raport z testów FAT / UAT stanowią wysokopoziomowe podsumowanie każdej z fazy testów (podsumowanie generowane dla każdej z Paczek procesów biznesowych). Przedstawia statusy zadań testowych utworzonych dla każdego z procesów biznesowych wygenerowanych z systemu JIRA.

Raport odchyleń FAT / UAT

Głównym celem raportu odchyleń FAT / UAT jest zbiorcza prezentacja wszystkich anomalii (zdarzeń, zagadnień oraz błędów) wychwyconych w trakcie procedury testowania w podziale na procesy biznesowe.

Raport odchyleń składa się z zarejestrowanych w systemie JIRA zadań typu Błąd oraz Poprawa.

Komunikacja w Trakcie Wykonywania Testów – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Master Test Plan określa minimalny / bezwzględnie wymagany, zakres działań komunikacyjnych po stronie zespołów testujących z pozostałymi członkami zespołu projektowego. Komunikacja oparta jest na udostępnieniu, wyznaczonych w harmonogramie jako kamienie milowe, raportów z odpowiednich poziomów testów osobom których role zdefiniowano w tabeli poniżej.

Poziom Testów Raportujący Odbiorca Typ komunikacji
Testy Komponentów / Integracyjne Zespół Developerski Kierownik Projektu Ustna
FAT Kierownik Projektu Komitet Sterujący Raport Odchyleń / Testów po każdej Paczce Procesów Biznesowych
UAT Kierownik Projektu Komitet Sterujący Raport Odchyleń / Testów po każdej Paczce Procesów Biznesowych

Podsumowanie – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

W artykule przedstawiono zarys planu zapewnienia jakości w budowanym rozwiązaniu informatycznym. Cały proces opiera się na 3 fazach testowych, za każdą z faz odpowiedzialny jest odrębny zespół ludzi.

Szczegółowy opis pozostałych faz tj. Testów FAT (Factory Acceptance Tests) oraz UAT (User Acceptance Tests) zostanie opisany w odrębnych artykułach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fifteen − twelve =